Regulamin

Postanowienia ogólne

Przed dokonaniem zakupów produktów cyfrowych PDF dostępnych w sklepie https://woolycottage.com/sklep/ zapoznaj się z poniższym regulaminem. Finalizując transakcję potwierdzasz akceptację Regulaminu.

Regulamin Sklepu Internetowego – https://woolycottage.com/sklep

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży produktów cyfrowych prowadzonych za pośrednictwem Sklepu internetowego https://woolycottage.com/sklep/  Sklep prowadzi Ewa Zalewska-Greloch prowadząca działalność gospodarczą pod firmą “Linden School” wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod adresem ul. Lipowa 12 g, 05-503 Bąkówka,  NIP: 7181735541, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez: adres poczty elektronicznej: kontakt@woolycottage.com.
 3. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

Definicje

 1. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 2. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która dokonała lub zamierza dokonać zakupu w Sklepie.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami .
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca w Sklepie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Użytkownika – konto w Sklepie, przypisane do danego Klienta, zawierające dane podane podczas rejestracji.
 7. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów cyfrowych na podstawie wyborów Kupującego.
 8. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 9. Płatność – świadczenie pieniężne spełniane przez Kupującego wobec Sklepu za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Tpay w wykonaniu zobowiązania powstałego między Kupującym a Sklepem. 
 10. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Sprzedawcy, które znajduje się pod adresem: https://woolycottage.com/polityka_prywatności
 11. Regulamin – niniejszy dokument.
 12. Sklep – sklep internetowy utrzymywany przez Sprzedawcę w domenie https://woolycottage.com/
 13. Strona – strona Sklepu https://woolycottage.com/sklep/
 14. Produkt – wzór dziewiarski w postaci produktu cyfrowego w formacie PDF, który nie jest zapisany na nośniku materialnym.
 15. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w momencie potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.
 16. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Warunki korzystania z usługi

 1. By móc złożyć zamówienie przez Sklep Klient spełnić musi następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. posiadać dostęp do czynnie i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  3. korzystać z przeglądarki internetowej (zaleca się korzystanie z najnowszej wersji),
  4. korzystać z minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768,
  5. włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies.
 2. Sklep internetowy udostępnia usługi elektroniczne w postaci:
  1. rejestracji Konta i utrzymania Konta Użytkownika
  2. formularza zamówienia.
 3. Za świadczenie ww. usług Sklep nie pobiera żadnych opłat.
 4. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 5. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać Towar wolny od wad.
 6. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 7. Dla rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie przez Klienta odrębnej zgody na otrzymywanie Newslettera poprzez udostępnienie swojego adresu e-mail i zaznaczenie odpowiedniego checkboxa.
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Sklepu pocztą elektroniczną (e-mail) lub poprzez kliknięcie w link udostępniony Klientowi.

Zawieranie umów sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży produktów cyfrowych zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży Produktów dochodzi z momentem potwierdzenia przez Klienta złożenia zamówienia, tj. z momentem kliknięcia przycisku “Kupuję i płacę”.
 3. Przed złożeniem Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z Polityką Prywatności i niniejszym Regulaminem oraz akceptacja ich postanowień. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności stanowi warunek złożenia Zamówienia. 
 4. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami brutto (zw) określonymi w złotych polskich.
 5. Zamówienia mogą być składane za pomocą strony internetowej Sklepu: bez rejestracji Konta z wykorzystaniem Formularza zamówienia, bądź po rejestracji Konta jako Użytkownik zalogowany. 
 6. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży telefonicznej oraz za pośrednictwem poczty e-mail.
 7. Aby dokonać zakupu Klient wybiera interesujące go produkty w Sklepie poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”. Po zakończeniu wybierania produktów cyfrowych, Klient przechodzi do zakładki Koszyka, gdzie widzi podsumowanie swojego koszyka. Po kliknięciu przycisku „Przejdź do płatności” Klient uzupełnia dane płatności, potwierdza akceptację poniższego Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu. W celu określenia sposobu płatności oraz sfinalizowania transakcji, należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”. 
 8. Kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę” jest równoznaczne z oświadczeniem wiedzy Klienta o złożeniu zamówienia pociągającego za sobą obowiązek zapłaty. 
 9. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Realizacja zamówienia

 1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia.
 3. Po zaksięgowaniu płatności Klient otrzymuje e-mail z linkiem do pobrania zakupionego produktu cyfrowego. Usługa ta jest elektroniczna i jest możliwa jeśli Klient pozostawił aktualny i funkcjonujący adres e-mail. Sprzedaż Produktu odbywa się poprzez prawidłowe umieszczenie na serwerze operatora pocztowego Kupującego e- maila wraz z linkiem do pobrania Produktu.  Kupujący ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza i podanie aktualnych danych.
 4. Jeśli kilkanaście minut po dokonaniu płatności Klient nie znajdzie maila z linkiem do pobrania pliku cyfrowego w swojej skrzynce pocztowej, Klient powinien: (1) upewnić się, że wpisał poprawnie swój adres mailowy, (2) sprawdzić folder ze spamem i ofertami, (3) napisać do Sprzedawcy na adres: kontakt@woolycottage.com W wiadomości należy podać: numer i datę zamówienia, oraz imię i nazwisko Klienta.
 5. Jeśli Klient założył konto na stronie woolycottage.com i  kupił wzór jako zalogowany użytkownik, może pobrać plik cyfrowy PDF ze wzorem bezpośrednio z „Moje Konto”.

Płatności

 1. Operatorem płatności w sklepie WoolyCottage jest https://tpay.com/, co umożliwia opłacenie zamówienia: BLIKIEM, przelewem on-line, przelewem tradycyjnym. 
 2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania zakupu.
 3. W przypadku skorzystania z automatycznego wypełniania danych przelewu, Kupujący jest zobowiązany zweryfikować poprawność i kompletność wprowadzonych danych.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawnie wykonane płatności w Tpay.
 5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że nie może odwołać zlecenia płatniczego po udzieleniu Tpay zgody na zainicjowanie transakcji płatniczej.

Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Wzory WoolyCottage są sprzedawane wyłącznie na użytek własny. Nie mogą być kopiowane, rozdawane, odsprzedane, zmieniane, tłumaczone i publikowane w żadnej formie (on-line lub off-line).
 2. Kupując wzór WoolyCottage w Sklepie https://woolycottage.com/ zgadzasz się wykorzystywać wzór i swetry wykonane z zakupionego wzoru wyłącznie do celów prywatnych. 
 3. Wszystkie treści publikowane na stronie https://woolycottage.com/  (w szczególności zdjęcia, grafiki, teksty, filmy, ilustracje) są wyłączną własnością Sprzedawcy. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za pisemną zgodą właściciela.
 4. Powielanie w całości lub w części materiałów dostępnych na stronie (tekstów, zdjęć, ilustracji itd.), bez pisemnej zgody jest surowo zabronione. Zakaz dotyczy również powielania, przechowywania w systemie odzyskiwania danych, przesyłania w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych, elektrostatycznych, taśm magnetycznych, fotokopii, nagrywania lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Przedmiotem umowy sprzedaży w Sklepie https://woolycottage.com/ jest dostarczenie Produktu, który stanowi treści cyfrowe w myśl przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby dokonać zakupu Użytkownik musi zaakceptować wspomniane powyżej informacje, więc nie przysługuje mu prawo do zwrotu.
 4. Nie jest możliwa – ze względu na specyfikę Produktu – realizacja prawa do odstąpienia, zaś sprzedaż Produktu odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w pkt 2 i 3.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu na adres poczty elektronicznej: kontakt@woolycottage.com.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj, opis i datę zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sprzedającego.
 4. Sprzedawca zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
 5. Wyrażenie przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wykonania transakcji płatniczej. Zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana przez Kupującego. 
 6. Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującego zbierane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, numer i opis zamówienia, kwota płatności.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom i podmiotom wykonującym czynności operacyjne na potrzeby realizacji płatności, takim jak: dostawcy infrastruktury informatycznej, usług hostingowych oraz narzędzi do wysyłki mailingu; dane te mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym to tego organom i instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniem ze sklepu zawiera polityka prywatności.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu ze względu na zmiany w przepisach obowiązującego prawa lub zmiany w sposobie zawierania i realizacji umów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, chyba, że prawo właściwe dla miejsca zamieszkania konsumenta reguluje jego uprawnienia w sposób korzystniejszy dla konsumenta.
 4. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
 6. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 20-10-2022.